اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهرداد حاجی حسنی

مشاوره و راهنمایی استادیار دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~hajhasan
mehrdadhajhasanigmail.com

سردبیر

حمید برقی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

geoold.ui.ac.ir/~h.barghi/
h.barghigeo.ui.ac.ir

مدیر اجرایی

مهدی امانی

- دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری

mehdi.amaniyahoo.com

مدیر داخلی

حجت الله صادقی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -

h_sgeoyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

یوسف قنبری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

geoold.ui.ac.ir/~y.ghanbari/
y.ghanbarigeo.ui.ac.ir

حمید برقی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/~h.barghi
h.barghigeo.ui.ac.ir

مهرداد حاجی حسینی

مشاوره و راهنمایی استادیار دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~hajhasan
mehrdadhajhasanigmail.com

محمدباقر کجباف

روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/~m.b.kaj
m.b.kajedu.ui.ac.ir

سیدعلی سیادت

مدیریت آموزشی استاد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/~s.a.siadat
s.a.siadatedu.ui.ac.ir

ستار صادقی

جامعه شناسی استادیار مدیریت جهانگردی

sku.ac.ir/~sadeghi
s.sadeghisku.ac.ir

بهجت یزدخواستی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~b.yazdkasti
b.yazdkastiltr.ui.ac.ir

نادر پورارشد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

naderpourarshadgmail.com

محمد قاسمی پیربلوطی

روانشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

ghasemi481yahoo.com