راهنمای نویسندگان

اهداف و شرایط پذیرش  فصلنامه‌  دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری

 گسترش دانش های امنیتی و انتظامی بومی استان

انتشار یافته های پژوهشی و نظریات جدید امنیتی و انتظامی

نشر پژوهش های حوزه نظم و امنیت انتظامی استان

فراهم آوردن زمینه تبادل فکری و علمی در مسائل نظم و امنیت انتظامی

پاسخ یابی علمی و مسائل مرتبط با ماموریت های انتظامی

 

شرایط همکاری

فصلنامه دانش انتظامی از کلیه محققان محترم که علاقمند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط زیر برای همکاری و ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد.

مطالب اختصاصاً در حوزه انتظامی(به ویژه استان چهارمحال و بختیاری) با رویکرد علمی و پژوهشی ارائه شود. مقاله هایی که بر اساس تحقیقات انجام شده تهیه شود در اولویت هستند.

 

الف. به لحاظ محتوا

همسو با هداف فصلنامه باشد.

جنبه های علمی و پژوهشی داشته باشد.

حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد.

برای هیچ نشریه داخلی و خارجی ارسال با در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.

 

ب. به لحاظ شکل و ساختار به ترتیب شامل:

1.صفحه نخست شامل: عنوان مقاله(فونت بی نازنین ضخیم 16)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان(نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، دانشگاه یا مرکز علمی) به فارسی(فونت بی نازنین ضخیم 11) و انگلیسی(فونت تایمز نیو ضخیم 10) و درج پست الکترونیکی باشد.

2. صفحه دوم مشتمل بر : عنوان مقاله، چکیده(200 واژه)، واژگان کلیدی(تا شش واژه) باشد.؛ شامل طرح مسأله، هدف، روش تـحقیق، یافته ها و نتایج. واژه‌های کلیدی(4 تا 6 واژه).( فونت بی نازنین 11 نازک)

3.متن اصلی از صحفه سوم شامل: مقدمه، روش تحقیق، یافته ها و بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات( تمامی عنوان‌های اصلی در متن با (فونت بی  نازنین 13) ، عنوان فرعی با (فونت بی نازنین 12)  و متن مقاله(فونت بی نازنین نازک 13).

4-تنظیم فهرست منابع :روش منبع دهی روش APA  می باشد. منبع دهی در متن(نویسنده، سال: صحفه).

v     کتاب تالیفی: نام خانوادگی، نام.(سال نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر

v     کتاب ترجمه ای: نام خانوادگی، نام.(سال نشر). نام و نام خانوادگی  مترجم. نام کتاب. محل انتشار: ناشر

v     مقالات مجله. نام خانوادگی نویسنده اول ، نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده اول ، نام نویسنده اول؛.........(سال نشر). عنوان مقاله. عنوان فصلنامه. دوره، شماره، شماره صفحات.

v     مقالات همایش: نام خانوادگی نویسنده اول ، نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده اول ، نام نویسنده اول؛.........(سال نشر). عنوان مقاله. عنوان همایش. محل همایش. تاریخ برگزاری همایش.

v     رساله و پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده اول. نام نویسنده.(سال نشر). عنوان رساله یا پایان نامه. گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر.

5. چکیده انگلیسی:(با فونت 11 Times New Roman) در پایان مقاله آورده شود.

 

v     در متن معادل فارسی کلمات دشوار غیر فارسی آورده شود و اصل کلمه(در زبان غیر فارسی) زیرنویس شود.

v     مقاله همراه همه ملحقات (شکل ها ، جدول ها و ... ) حداکثر 20صفحه باشد.

v     حاشیه ها از طرفین 5/2 و بالا و پایین 3 سانتی متر  و تک ستونی باشد.

v     شماره گذاری جداول ، اشکال، نقشه ها و نمودارها مجزا باشد.(عنوان با فونت بی نازنین11 ضخیم و متن آنها با فونت بی نازنین 11 نازک باشد).

v     نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله در سامانه  فصلنامه ثبت نام و روند مقاله را از طریق سامانه پیگیری نمایند.

v     روند داوری مقاله حداکثر 5 ماه است

 

 

تشکر