دوره و شماره: دوره 1396، شماره 19، پاییز 1396 
5. بررسی علل گرایش معتادان به ترک اعتیاد در سازمان‌های ترک اعتیاد شهرستان شهرکرد

صفحه 55-72

محمود نعمتی خوئی؛ غلامعباس غلامزاده؛ عباس نادریان؛ امیرحسین نعمتی خوئی