دوره و شماره: دوره 1395، شماره 14، تابستان 1395 
1. نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی

صفحه 1-14

حبیب ا... متقی؛ غلامرضا شاه محمدی؛ علی نیک نفس


3. تأثیر مهارت های ارتباطی فرماندهان بر ارتقاء انضباط معنوی کارکنان

صفحه 35-58

رستم بهرامی باباحیدری؛ یوسف محمدی مقدم؛ رضا محمدی نیا