دوره و شماره: دوره 1394، شماره 11، پاییز 1394 
4. بررسی وضعیت میزان آگاهی و باور شهروندان نسبت به ابعاد جنگ نرم

صفحه 61-78

حجت الله مرادی‌پردنجانی؛ عاطفه خرسندی؛ نگین تقی‌پور