دوره و شماره: دوره 1393، شماره 6، تابستان 1393 
6. نقش عوامل شغلی مؤثر بر سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی

صفحه 103-112

مهران شیخ شاهرخ؛ منصور حقیقتیان؛ خسرو نجفی