دوره و شماره: دوره 1393، شماره 5، بهار 1393 
6. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر احساس امنیت (مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه پیام نور سامان)

صفحه 93-114

جمشید ابراهیم‌پور سامانی؛ هادی بهرامی باباحیدری؛ مرضیه ریاحی؛ مسعود پوراعتمادی