دوره و شماره: دوره 1392، شماره 3، پاییز 1392 
2. بررسی عوامل موثر بر توانمند‌سازی کارکنان واحدهای اجرایی راهور شهرستان شهرکرد

صفحه 23-41

روح الله نظری وانانی؛ نورعلی یاری؛ عباس رئیسی؛ هادی بهرامی باباحیدری