دوره و شماره: دوره 1399، شماره 32، زمستان 1399 
2. تربیت جنسی کودکان توسط والدین

صفحه 27-42

شیرین پولادی؛ ناصر باقری؛ زهرا امینی راستایی