دوره و شماره: دوره 1399، شماره 29، بهار 1399 
5. بررسی علل اعتیاد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد

صفحه 77-98

سارا قیاسی؛ اعظم مرادی؛ شهناز حبیبیان؛ اسماعیل مردانی زاد