دوره و شماره: دوره 1398، شماره 25، بهار 1398 
2. بررسی مهمترین تخلفات رانندگی منجر به فوت در محور سامان – تیران سال 1393

صفحه 19-38

علی رئیسی نافچی؛ نوروز علی رحمانی؛ عبدالرسول رئیسی؛ ابوذر احمدی


5. اثربخشی درمان هیجان مدار بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد

صفحه 71-88

رحیم هنرکار دستنایی،؛ جواد ، واحد؛ خلیل ، غفاری