دوره و شماره: دوره 1397، شماره 23، پاییز 1397 
2. چالش‌های فضای مجازی در میان خانواده‌های ساکن شهر اصفهان

صفحه 15-32

سمیه غلامیان حسین آبادی؛ فرحناز فرهمند دهقانپور


4. بررسی نقش اداره پلیس در اجرای سیاست‌های رضاشاه

صفحه 47-62

کیومرث میرزایی؛ طیبه رستمی؛ مریم اعتمادی