دوره و شماره: دوره 1397، شماره 22، تابستان 1397 
2. تحلیل جرم شناسی جرایم زنان زندان مرکزی اصفهان

صفحه 17-52

سمیه غلامیان حسین آبادی؛ مسعود حیدری