دوره و شماره: دوره 1397، شماره 21، بهار 1397 
2. ارزیابی پدافند غیرعامل با رویکرد امنیت ملی

صفحه 15-32

محمود آقابابایی؛ مجید حبیبی دهکردی