اثربخشی درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند،ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،ایران

3 دانشگاه آزاد بیرجند،ایران

چکیده

با توجه به شیوع افسردگی پس از زایمان (42-13 درصد) و مشکلات جدی که این اختلال برای مادر، کودک و خـانواده بـه‌وجود می‌آورد شناسایی عوامل خطرساز ضروری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و افسردگی پس از زایمان بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد که در نیمه اول سال 1399 بوده است. تعداد 30 نفر (15 نفر در گروه گواه و 15 نفر در گروه آزمایش) از زنان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسش‌نامه افسردگی گلدبرگ بود. به گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ارائه شد، ولی در مورد گروه گواه آموزشی صورت نگرفت. در پایان آموزش از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس‌آزمون به‌عمل آمد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت میانگین نمرات کیفیت زندگی و افسردگی در گروه درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل معنی‌داری بوده است. بنابراین درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و افسردگی پس از زایمان اثربخش بود.

کلیدواژه‌ها