بررسی اصل جبران کامل خسارات بر خریدار در معاملات فضولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اسلامی فارسان

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در صحت قراردادهای فضولی، اجازه مالک است که در صورت رد مالک، معامله باطل اعلام می‌شود و در صورت جهل خریدار به موضوع فضولی، در خصوص جبران خسارات وارده، تردیدی وجود ندارد و قانون‌گذار نیز در ماده 263 ق.م با تأکید بر لفظ غرامت مطالبه آن را مجاز شمرده است تا خریدار در چنین معامله‌ای دچار ضرر و خسارت نگردد. یکی از مهم‌ترین مباحث در این موضوع، بیان مبانی و ادله مطالبه خسارات خریدار معامله فضولی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مبانی و مستندات مطالبه خسارات در فقه و حقوق موضوعه است. با پژوهش و کنکاش در ادله و منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است که نسبت به موضوع فوق، تبیین جامعی انجام شود. یافته‌ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جبران و مطالبه خسارات خریدار بر مبنای قاعده مهم تسبیب است. هم‌چنین قیمت روز مبیع بر مبنای قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

کلیدواژه‌ها