پیش‌بینی رضایت جنسی در زنان: نقش پنج عامل بزرگ شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان. ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر پیش‌بینی رضایت جنسی بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی در زنان متأهل دانشگاه شهرکرد است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش عبارت است از دانشجویان دختر متأهل دانشگاه شهرکرد در سال 1397 که 190 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس‌های رضایت جنسی، پنج عامل بزرگ شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج هم‌بستگی پیرسون نشان داد که رابطه باز بودن به تجربه با رضایت جنسی (356/0=r، 001/0P<)، رابطه وجدانی بودن با رضایت جنسی (249/0-=r، 001/0>P) و نیز رابطه جهت‌گیری مذهبی درونی با رضایت جنسی (253/0=r، 001/0>P) معنادار است. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که باز بودن به تجربه (650/0=B، 001/0>P) و وجدانی بودن (665/0- =B، 007/0>P) توان پیش‌بینی رضایت جنسی را دارند (001/0>P) و 8/16 درصد واریانس رضایت جنسی زنان متأهل را تبیین می‌کنند. نتایج نشان داد که می‌توان رضایت جنسی زنان را از طریق دو مؤلفه باز بودن به تجربه و وجدانی بودن پیش‌بینی کرد. از این‌رو توصیه می‌شود در بررسی رضایت جنسی زنان به این مؤلفه‌های شخصیتی توجه شود.

کلیدواژه‌ها