تربیت جنسی کودکان توسط والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، شهرکرد، ایران. نویسنده مسئول

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، شهرکرد، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایران

چکیده

در مسیر رشد و تحول انسان، کودکان نیازمند محیطی هستند تا اطلاعات و آموزش‌های مناسب و متناسب با رشد را دریافت کنند تا بتوانند تکالیف رشدی دوره‌های مختلف زندگی را با موفقیت پشت سر بگذارند. در این مسیر شاید یکی از مهم‌ترین نیازهای آموزشی کودکان، آگاه‌شدن از رشد و تحولات جنسی خود، انگیزه‌ها، نگرش‌ها، باورهای جنسی و نحوة مدیریت رفتارهای جنسی باشد که در قالب تربیت جنسی تبلور می‌یابد. در زمینة تربیت جنسی کودکان، والدین دارای نقش کلیدی و مهم در سلامت جنسی و رشد و شکل‌گیری اعتماد به آینده در کودک هستند. آن‌ها باید سعی کنند با شناخت مراحل رشد جنسی کودکان و نوجوانان، واقعیت‌های ظریف و آداب تربیتی مرسوم فرهنگ و جامعة خود را به فرزندانشان منتقل کنند و پاسخ‌گوی سؤال‌ها و کنجکاوی‌های آن‌ها باشند. بر این اساس هدف از مقاله‌ی حاضر این است که به والدین کمک شود گامی مفید در جهت تربیت جنسی صحیح فرزندانشان بردارند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش مطالعه‌ی اسنادی، کتابخانه‌ای و جست‌وجوی اطلاعات از منابع مختلف مکتوب انجام شده است. نتیجه نشان می‌دهد که والدین نقش مهم و قدرتمندی در شکل گیری رفتار جنسی صحیح در کودکان دارند و از آنجایی که در کشور ما برنامه‌ی آموزشی مدون و مناسب در این زمینه وجود ندارد، اکثر والدین اطلاعات کافی پیرامون این موضوع ندارند. درحقیقت والدین می‌توانند با کسب آگاهی در این زمینه به فرزندشان در هر سنی که باشد، متناسب با سن او آموزش جنسی را آغاز کنند. در هر مرحله از سن کودک، آموزش ویژگی خود را دارد و باید درک و فهم کودک و ویژگی‌های عاطفی او در نظر گرفته شود تا موجب بیداری جنسی کودک نشود.

کلیدواژه‌ها