واکاوی جرائم زنان مناطق حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 سال ساکن منطقه زینبیه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

گسترش زندگی شهری و به‌دنبال آن بهره‌مندی گروهی از افراد جامعه برای دسترسی به امکانات بهتر مسئله حاشیه‌نشینی را به‌وجود آورده است. این مسئله زندگی کلان‌شهرها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. افرادی که از دید خانواده و خویشان دور گشته و بعضاً مشکلات و آسیب‌هایی را با ورود خود به شهرهای بزرگ به‌همراه می‌آورند. هدف در این پژوهش واکاوی جرائم زنان مناطق حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 سال ساکن منطقه زینبیه شهر اصفهان) است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات پیمایشی است و از ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. بر اساس آمار موجود در سال 1395، جمعیت زنان ساکن منطقه زینبیه برابر با 6439 نفر بوده است حجم نمونه به‌صورت تصادفی برابر با 400 نفر محاسبه شد. از طریق نرم‌افزار spss و از آزمون t تک‌نمونه‌ای، پیرسون و ... استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل جمعیت‌شناختی و بیوگرافیکی از جمله سن، میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی خانواده، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد (رابطه معکوس و معنادار) و اعتیاد و طلاق والدین رابطه معنادار و متغیرهای اصلی پژوهش (فروش مواد مخدر، اعتیاد، ضرب‌وجرح، تکدی‌گری، دست فروشی، سقط جنین، روسپی‌گری، روابط نامشروع، بدحجابی، سرقت، ایجاد خانه‌های فساد) همه رابطه معنادار با جرائم زنان مناطق حاشیه‌نشین داشته‌اند. و محله سکونت و محل تولد رابطه معناداری با جرائم زنان ندارد.

کلیدواژه‌ها