ریخت شناسی و امنیت مکانی در بافت فضای شهری خیابان زند شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناس ارشد دانشگاه غیر انتفاعی آپادانا

2 گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه غیر انتفاعی آپادانا

چکیده

مورفولوژی شهری یکی از مهم‌ترین رویکردهای کالبد و امنیت شهرها می‌باشد. در فرآیندهای جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی، همگرایی اروپایی و محو هویت‌های ملی در ایران، امنیت مکانی به‌عنوان نگرانی اصلی هر اندیشمند و افراد دیگر ظهور می‌کند. هدف این مقاله بررسی شیوه‌های خاص ریخت‌شناسی و امنیت شهری مانند میراث مصنوع و طراحی نوآورانه فضا در هویت مکانی در بافت فضای شهر شیراز برای بالا بردن سطح توسعه گردشگری خیابان لطفلی خان زند به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر شیراز و مهم‌ترین شاهراه اقتصادی است. مقاله حاضر از جمله پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی، به تفسیر و تحلیل جنبه‌های مداخلات دیدگاه حاکم و تأثیر آن بر زیبایی‌شناسی خیابان زند در طول سه دوره قاجار، پهلوی، انقلاب اسلامی تاکنون می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که با بررسی‌های پیشینه پژوهش و جهت‌گیری ریخت‌شناسی و امنیت فضای شهری در زیباشناسی تاریخی خیابان لطفعلی خان زند به نظر می‌رسد که دخالت‌های حاکم در دوره قاجار در خیابان لطفعلی زند، پایبندی به سنت و رجعت به بزرگی باستانی ایران در منظر بافت خیابان زند بیش‌تر از مدرن‌گرایی مشهود است. البته به واسطه سرعت کند دخالت‌ها، مدرن‌گرایی تنها در ظهور مصالح مدرن به‌طور جزیی در این دوره تأثیر داشت. هم‌چنین وضعیت امنیت این خیابان با توجه به ریخت‌شناسی آن مطلوب است.

کلیدواژه‌ها