تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی ALT, AST در کارکنان انتظامی دارای اضافه وزن شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با باندهای کشی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی ALT و AST در کارکنان انتظامی دارای اضافه وزن شهرستان شهرکرد بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی  با طرح پیش آزمون پس آزمون می­باشد. 24 نفر از کارکنان انتظامی دارای اضافه وزن شهرستان شهرکرد با دامنه سنی 30 تا 45سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی با باندهای الاستیک به مدت  هشت هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد. بررسی چگونگی توزیع داده­ ها با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلیک، مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی به ترتیب با آزمون های t وابسته و t مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 20  انجام شد. یافته های پزوهش نشان داد هشت هفته تمرینات مقاومتی با باندهای الاستیک منجر به کاهش معنی دارسطوح آنزیم های ALT(003/0P=) و  AST(006/0P=)، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. با توجه به کاهش معنی دار آنزیم های کبدی پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی با باندهای الاستیک، ممکن است این تمرینات نقش مفیدی در پیشگیری  و درمان اختلالات کبدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها