رابطه عزت نفس با زیر مقیاس های اضطراب در کودکان دبستانی شهر فارسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عزت ‌نفس همواره در زمینه‌های مختلف تأثیرگذار است که اضطراب یکی از آن‌ها است. در حقیقت اضطراب در رفتارهای مختلف مؤثر بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت ‌نفس با زیرمقیاس‌های اضطراب در کودکان دبستانی شهر فارسان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است. جامعه پژوهش، کلیه دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان فارسان بودند. حجم اولیه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر تعیین شد که در ادامه با در نظر گرفتن میزان پاسخ‌دهی 90 درصد حجم نهایی نمونه 221 نفر محاسبه شد. افراد نمونه به‌صورت تصادفی منظم از بین دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان فارسان انتخاب شدند. بدین منظور فهرستی از دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان فارسان تهیه و سپس با در نظر گرفتن حجم نمونه، یک فاصله مشخص به‌صورت تصادفی تعیین و نسبت به انتخاب نمونه‌ها اقدام شد.  در نهایت نمونه 221 نفره انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین اضطراب، هراس و ترس از فضای باز، اضطراب جدایی، ترس از آسیب فیزیکی، ترس اجتماعی، وسواس فکری-عملی و اضطراب عمومی با عزت ‌نفس رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای عزت ‌نفس با اضطراب در کودکان رابطه معناداری دارد. عزت ‌نفس در طول رشد کودک دارای نوسانات خاصی خواهد بود؛ چراکه عزت ‌نفس تحت تأثیر تجربیات کودک و ادراکات جدید او خواهد بود.

کلیدواژه‌ها