بررسی نقش اندیشه های اسلامی در نظم و امنیت کالبدی واجتماعی شهرهای ایران(مورد شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا

2 دانشجو کارشناس ارشد دانشگاه غیر انتفاعی آپادانا

چکیده

توسعه شهرها، بر اساس دیدگاه‌های و نظریه‌های مختلف انجام می‌گیرد. این دیدگاه و اندیشه‌ها در بخش‌های مختلف توسعه‌ای مؤثر هستند و روند پیشرفت را در ابعاد مختلف سوق می‌دهند. اندیشه‌های اسلامی منطبق بر اسلام نیز در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، طرح و برنامه‌های گسترده و جامعی دارد که تحولات کالبدی و اجتماعی شهرها نیز از این موضوع مستثنی نیست. اندیشه‌های اسلامی با تأثیرگذاری بر کالبد شهرها می‌توانند نظم و امنیت را در سطوح مختلف برای شهروندان فراهم کنند. این‌که اندیشه‌های اسلامی در زمینه نظم و امنیت کالبدی و اجتماعی شهرها تا چه میزان مورد توجه بوده و تأثیرگذار است، می‌توانند قابل بررسی باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش اندیشه‌های اسلامی در نظم و امنیت کالبدی و اجتماعی شهرهای ایران به‌صورت مطالعه موردی شهر اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده‌ها از طریق ابزار پرسش‌نامه است. روایی از طریق کارشناسان و پایایی نیز از طریق تکمیل 30 پرسش‌نامه با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 79/0 تأیید شد. جامعه آماری را شهروندان شهر اصفهان تشکیل داده‌اند که با توجه به تکمیل پرسش نامه در خیابان چهارباغ اصفهان، حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که شهروندان به تأثیرگذاری اندیشه‌های اسلامی در نظم و امنیت کالبدی و اجتماعی شهر اصفهان در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 اعتقاد دارند. این تأثیرگذاری در وضعیت خوبی قرار داشته است. هم‌چنین نتیجه آزمون آنووا از تفاوت دیدگاهی شهروندان نسبت به نقش اندیشه‌های اسلامی در نظم و امنیت شهرها در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 اشاره دارد. گروه جوانان با میانگین 65/3 از طریق آزمون دانکن نیز این مطلب را تأیید می‌کند. بنابراین اندیشه‌های اسلامی در مدیریت نظم و امنیت شهری از نظر کالبدی و اجتماعی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها