بررسی نقش و جایگاه دانشگاه‌ها در تحقق جامعه اسلامی، با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد، واحد اراک، ایران،

چکیده

دانشگاه همواره نقش مهمی در تحولات جامعه دارد. با مطرح شده گام دوم انقلاب این نقش بارزتر و حساس‌تر می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه دانشگاه­های کشور در تحقق جامعه اسلامی، با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه­های استان چهارمحال و بختیاری بوده است. پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه­آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه­های استان در سال 1398 بوده است که به‌دلیل گسترده بودن جامعه آماری 384 نفر آنان طبق جدول مورگان و کرجسی، انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­های پژوهش، یک پرسش‌نامه پژوهش‌گر ساخته بوده است. روایی پرسش‌نامه توسط پنج تن از استادان دانشگاه­های استان بررسی و پایایی آن به روش آلفای کرانباخ برای گویه­های وضعیت موجود پرسش‌نامه 96/0و وضعیت مطلوب آن 92/0 محاسبه شده است. یافته­های پژوهش حاکی است که از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی وضعیت موجود نقش و جایگاه دانشگاه­ها در زمینه هفت مؤلفه مورد بررسی و شاخص­های مربوط به هر مؤلفه شامل گسترش معنویت و اخلاق و علم و پژوهش در جامعه، پیشرفت اقتصادی جامعه، برقراری روحیه عدالت محوری و مبارزه با فساد، تقویت روحیه عزم ملی، روابط مناسب خارجی و مرزبندی آگاهانه با دشمنان و بهبود سبک زندگی اسلامی جامعه، در مقیاس پنج درجه­ای در حد متوسط(3) و کم‌تر از آن بوده است، در صورتی­که وضعیت مطلوب تمامی آنها در حد زیاد و بسیار زیاد بوده است. بنابراین با توجه به فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب جایگاه و نقش دانشگاه در تحقق جامعه اسلامی، مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب، لازم است مسئولان و سیاست­گذاران جامعه دانشگاهی کشور راه­کارها و برنامه­های مناسب دست‌یابی به این هدف را سرلوحه خود قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها