بررسی رابطه بین عملکردشناختی و حافظه فرد در معتادین به مواد مخدر شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد نایین

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد یاسوج

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شناختی فرد در آزمون ترسیم ساعت و حافظه فرد در آزمون وکسلر در مردهای معتاد به مواد مخدر بود. این پژوهش از نوع توصیفی- هم‌بستگی است. جامعه آماری 95 نفر مرد معتاد به مواد مخدر در محدوده سنی 21-65 سال در دو کلینیک ترک اعتیاد شهر شهرکرد هستند که طبق جدول مورگان از بین این تعداد 76 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شد و آزمون­های ترسیم ساعت و تست حافظه وکسلر برای همه آن‌ها اجرا و نمره‌گذاری شد. ضریب هم‌بستگی چندگانه بین مجموع متغیرهای پیش‌بین ومتغیر ملاک در حافظه بینایی برابر 4/71 با اضافه شدن کنترل ذهنی 9/78 و اضافه شدن تکرار ارقام 7/80 بود. هم‌چنین مقدارضریب تعیین (مجذورR) در مورد سه متغیر مذکور برابر با 2/65 شد(01/0>P).نتایج نشان داد که سوء مصرف‌کنندگان مواد در مقایسه با افراد عادی عملکرد ضعیفی در آزمون ترسیم ساعت و تکالیف حافظه وکسلر دارند. بنابراین می‌توان عنوان کرد که مصرف مزمن مواد موجب آسیب نواحی متعدد مغزی هم‌چون قشر پیش پیشانی و هیپوکامپ شده و در نتیجه باعث اختلال در کارکرد‌های شناختی این نواحی می‌شود.

کلیدواژه‌ها