عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، ام اس و افراد عادی در تست ترسیم ساعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد شهرکرد، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد شهرکرد/ دانشکده علوم انسانی/ گروه روانشناسی

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد بیرجند.

چکیده

تقریباً همگی پژوهش‌هایی نقص در همه جنبه‌های شناخت را در بیمارن مبتلا به اسکیزوفرونی ذکر کرده‌اند. در بررسی‌های اخیر تلاش شده است که نقص عملکردهای شناختی در افراد اسکیزوفرنیا را نشانه‌ای از ناهنجاری‌های اساسی زیست‌شناختی قلمداد کنند. از سوی دیگر، تلاش‌هایی برای پیوند دادن اختلال توجه به یک تغییر اساسی مغزی در اسکیزوفرنیا بسیار مورد توجه بوده است. به این منظور 20 بیمار مبتلا به ام.اس، 20 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و 20 فرد سالم از ساکنین شهر شهرکرد به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس از آنان خواسته شد تا طی دو مرحله (مرحله اول، بدون راهنمایی آزمونگر و مرحله دوم، پس از مشاهده نحوه ترسیم ساعت توسط آزمون‌گر) ساعت را ترسیم کنند. اجرای آزمون به صورت انفرادی انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات تست ترسیم ساعت افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، افراد مبتلا به ام اس و افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد (مرحله اول:001/0P<، 86/13F(2,61)= و مرحله دوم: 001/0P<،90/23F(2,61)=). بین مدت زمان ترسیم ساعت افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، افراد مبتلا به ام اس وافراد سالم درمرحله اول (0001/0P<، 2/16F(2,62)=) ودوم (002/0P<، 67/6F(2,62)=) نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. در مجموع نتایج نشان داد که تست ترسیم ساعت غربالگر خوبی برای افراد اسکیزوفرنیا می‌باشد اما استفاده از این آزمون به منظور تمیز عملکردهای آسیب دیده‌شناختی و حرکتی در بیماران ام. اس نیاز به بررسی‌های بیش‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها