بررسی جرم‌شناختی و روان‌شناختی درگیری‌ها(فردی – دسته‌جمعی و مسلحانه) (مورد مطالعه: شهرستان فارسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حقوق، شهرکرد، ایران

چکیده

بررسی جرم‌شناختی و روان‌شناختی درگیری‌ها چه به صورت فردی و چه دسته‌جمعی همواره از موضوعات بسیار مهم در راستای کاهش جرائم است. عوامل مختلفی در این زمینه تأثیر دارند که شناخت آن‌ها الزامی است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم‌شناسی و روان‌شناسی میزان نزاع دسته‌جمعی و فردی در بین شهروندان شهرستان فارسان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده‌های میدانی است. جامعه آمار پژوهش را شهروندان شهر فارسان تشکیل داده‌اند. با توجه به فرمول کوکران 364 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق‌ساخته است. نتایج نشان داد که متغیر سن با میزان نزاع و ابعاد آن هم‌بستگی معناداری را نشان داده از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر جنسیت و سن است و از حیث اجتماعی مهاجرت، فقر، بیکاری و تضاد فرهنگی به‌عنوان متغیرهای ثابت‌شده در پژوهش است. رابطه متغیر درآمد فقط با رضایت از زندگی و دسترسی به امکانات رفاهی معنادار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد مجرد و متأهل در مورد نزاع وجود دارد. بین میانگن نزاع در بین افراد با تحصیلات مختلف، تفاوت معناداری وجود دارد. متغیرهای تجربه عینی نزاع، تحصیلات، سن و دسترسی به امکانات تأثیر معناداری بر نزاع داشتند. پنج متغیر تجربه عینی نزاع، تحصیلات، سن و دسترسی به امکانات رفاهی بیش‌ترین تأثیر را در تبیین پدیده نزاع دارند و قادر هستند نزدیک به ٢١ درصد از تغییرات میزان نزاع را در بین شهروندان تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها