بررسی علل اعتیاد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

هدف این پژوهش بررسی علل اعتیاد و راهکارهای پیش‌گیری آن از دیدگاه دانشجویان پیام نور شهرکرد بود. نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.  نمونه پژوهش عبارت بود از 100 نفر از دانشجویان پیام نور شهرکرد در نیم‌سال دوم تحصیلی سال 91-90 که از طریق فرمول کوکران و به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه محقق‌ساخته مشتمل بر 20 سؤال در مورد نظرسنجی از دانشجویان درباره عوامل مؤثر بر اعتیاد استفاده شد. روایی از طریق نخبگان و پایایی نیز از طریق تکمیل پرسش نامه در سطح 30 نفر انجام و آلفای کرونباخ برابر با 76/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و آزمون ناپارامتری خی دو استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هر شش عامل جو خانوادگی نامناسب، عدم وجود سرپرست، ضعف باورهای دینی، بیکاری، حس کنجکاوی و دوستان آلوده به مواد مخدر با روی‌آوری جوانان به اعتیاد رابطه معنادار دارد (05/0 P≤). از دیدگاه دانشجویان عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش به‌سزایی در روی آوری جوانان به اعتیاد دارند.

کلیدواژه‌ها