سنجش میزان اعتماد به عملکرد مجموعه فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری و عوامل مؤثر برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

همکاری مردم با پلیس در جهت تأمین نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطه اعتمادآمیز بین مردم و پلیس است. اعتماد شهروندان به پلیس از عوامل متعددی ناشی می‌شود.  بخشی از این اعتماد با توجه به عملکرد پلیس متناسب با وظایف آن مشخص می‌شود. در این پژوهش هدف سنجش میزان اعتماد به عملکرد مجموعه فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری و عوامل مؤثر بر آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات میدانی است. ابزار اصلی پژوهش حاضر، پرسش‌نامه محقق­ساخته است. جامعه آماری پژوهش را نیز شهروندان شهر شهرکرد تشکیل داده‌اند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد.  نتایج پژوهش نشان داد که میزان اعتماد شهروندان به عملکرد نیروی انتظامی با میانگین 56/3 در حد متوسط تا خوب و در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 قرار دارد. میزان رضایت شهروندان از عملکرد پلیس نیز در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 قرار دارد که با توجه به میانگین شاخص‌های رضایت‌مندی (34/3) در وضعیت متوسطی قرار دارد. کم‌ترین میزان اعتماد شهروندان به عملکرد پلیس مربوط به واحد پلیس مبارزه با مواد مخدر با میانگین 99/2 و بیش‌ترین میزان اعتماد مردم به یگان‌های ویژه ناجا با میانگین 08/4 و پلیس راهور با میانگین 93/3 است. شهروندان نسبت به عملکرد پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق، مبارزه با اشرار و مجرمان و نحوه حضور پلیس در جاده‌ها رضایت زیادی ندارند. اما نسبت به نظم و امنیت شهری، خدمات اجتماعی-اداری، حضور و گشت‌زنی پلیس رضایت نسبی دارند. نتجه نشان داد که عوامل اجتماعی، محیطی و پایگاه اقصادی می‌تواند در اعتماد شهروندان به عملکرد پلیس نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها