نقش و جایگاه تربیت عقلانی در فرایند پیش‌گیری از وقوع جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

یکی از چالش‌های نظام‌‌های حقوقی در مقوله پیش‌گیری از وقوع جرم، کم‌توجهی به پرورش تفکر در افراد بزه‌کار است؛ که با بهره‌گیری از تدابیر تربیتی موجود در منظومه فکری اسلام می‌توان در مواجهه با این چالش، گام‌های مؤثری برداشت. هدف از نگارش این مقاله، بررسی نقش تربیت عقلانی در فرایند پیش‌گیری از وقوع جرم است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی از طریق پرسش‌نامه محقق‎ساخته می‌باشد که روایی آن از سوی خبرگان و با در نظر گرفتن بار عاملی سؤالات و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه افرادی (316 نفر) است که در بازه زمانی سه ماه چهارم 1397، از طریق مراجع کیفری در شهرستان شهرکرد مجرم شناخته شده که به‌ روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های رگرسیون گام به گام، آزمون هم‌بستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد که به این منظور نرم‌افزار spss  به‌کارگیری شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که تربیت عقلانی به ترتیب اهمیت، از طریق مؤلفه‌های تفکر نسبت به عمل مجرمانه، تدبر و عاقبت اندیشی، مشورت و بهره‌گیری از تجربیات دیگران و معاشرت و تعلم از محظر عقلا بر فرایند پیش‌گیری از وقوع تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها