اثربخشی درمان فراشناختی بر تغییر نگرش نوجوانان نسبت به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دایره بهداشت روان منطقه پداه مرکزی شهید نصر اصفهانی

2 -

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر تغییر نگرش نوجوانان نسبت به مواد مخدر است. برای دست‌یابی به این هدف، نمونه­ای100 نفری از نوجوانان کوی سازمانی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی اصفهان به‌صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و پرسش‌نامه استاندارد نگرش نسبت به مواد مخدر را پاسخ دادند. از میان افرادی که نگرش مثبتی داشتند 30 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هرگروه 15 نفر).ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه نگرش و تمایل به مصرف مواد مخدر توسط اسپادا (2005)  بود. جلسات درمانی فراشناختی در 8 جلسه­ی60 دقیقه­ای و به‌صورت  هفته‌ای برگزار شد. روش تجزیه‌و‌تحلیل مبتنی بر تحلیل کوواریانس بوده است.یافته­ها نشان داد که درمان فراشناختی به‌طور معناداری باعث تغییر نگرش نوجوانان نسبت به مواد مخدر در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. این معناداری نتایج در رابطه با مؤلفه‌های نگرش(شامل: نگرش محیطی و نگرش فردی) نیز معنادار بود. پیشنهاد می‌شود تا از آموزش‌های درمانی فراشناخت به‌صورت گسترده‌ای در ارتباط با نوجوانان در  خلال آموزش مهارت‌های زندگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها