رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان وظیفه با نگهداشت خودرو (مورد مطالعه: کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران. نویسنده مسئول

2 -

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعهد سازمانی و نگهداشت خودرو (مورد مطالعه کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری) انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی (میدانی) و به لحاظ روش و طرح تحقیق، توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه‌آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری است و حجم نمونه 100 نفری از رانندگان خودروهای سازمانی انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از دو پرسش‌نامه استاندارد تعهد سازمانی که شامل سه مؤلفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی و پرسش‌نامه محقق ساخته نگهداشت خودرو استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری ضریب هم‌بستگی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین تعهد سازمانی و نگهداشت خودرو با ضریب هم‌بسته 12/0رابطه ضعیفی وجود دارد؛ هم‌چنین بین تعهد عاطفی با نگهداشت خودرو با ضریب هم‌بسته 09/0، بین تعهد مستمر و نگهداشت خودرو 06/0 رابطه معناداری مشاهده نشد. بین تعهد تکلیفی و نگهداشت خودرو با ضریب هم‌بسته 21/0 رابطه معناداری مشاهده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تقویت ابعاد تعهد سازمانی می‌تواند به ارتقای نگهداشت خودروهای سازمانی کمک کند.

تازه های تحقیق

--

کلیدواژه‌ها