مدل بهینه مدیریت زنجیره ناب/چابک در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال‌های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعت‌گران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه‌سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین‌کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقابت، باعث شده، سازمان‌ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی‌ آورند. راهبرد ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به‌موقع مرتبط است و بیش‌تر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. راهبرد چابکی نیز با تولید انعطاف‌پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، ارائه الگوی بهینه ناب‌سازی مدیریت زنجیره تأمین دفاعی کشور با استفاده از دو الگوی زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین است. به‌همین منظور، با بررسی ادبیات پژوهش، معیارهای موردنظر جمع‌آوری شد و درنهایت با روش تفکر اصول پنج‌گانه ناب[1]ووماک و دانیل جونز[2] الگوسازی شد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی با روش نظریه داده بنیاد تحلیل شده است که محقق مجموعه بیانات، مکتوبات، پیام‌ها و ... را با استفاده از مطالعه کتابخانه­ای جمع‌آوری و کدگذاری کرد. نتایج پژوهش نشان داد که تعیین ارزش به‌عنوان مهم‌ترین معیار، بهبود مستمر به‌عنوان مهم‌ترین زیرمعیار و در نهایت راهبرد زنجیره تأمین ناب، مهم‌ترین راهبرد در زنجیره تأمین دفاعی کشور است.[1]- Value-Value stream-Flow-Pull-Perfection


[2]- Womack, J. P & ,.Jones, D. T

کلیدواژه‌ها