تأثیر آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله بر کنترل خشم در دبیرستان پسرانه شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 0

2 -

چکیده

آموزش مهارت حل‌‌مسئله به‌عنوان یکی از مداخله‌های متمرکز بر مهارت‌های مقابله روشی است که به کمک درمان­جو برای ایجاد و بسط مهارت‌هایی تأکید می‌کند که تسهیل‌کننده سازگاری با موقعیت های استرس‌زا و دشوار زندگی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله بر کنترل خشم انجام شد. روش نمونه­گیری، خوشه­ای و تصادفی ساده است که از میان کلیه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد، دبیرستان دکتر رحمن استکی و سپس از میان کلیه دانش‌آموزان آن دبیرستان پرسش‌نامه خشم اسپیلبرگر اجرا شد و در نهایت 50 نفر از دانش­آموزانی که با توجه به نتایج پرسش‌نامه­ها نمره پایین کسب کردند انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل که تعداد هر گروه 25 نفر است، انجام شد. افراد گروه آزمایش به‌مدت 6 جلسه در دوره آموزشی پروتکل آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله انجام شد و پس از پایان دوره هر دو گروه پرسش‌نامه ها را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون کوواریانس و هم‌چنین آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت مقایسه تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد آموزش گروهی مهارت حل ‌‌مسئله بر کنترل خشم (89/51= F و 001/0= p) در دبیرستان‌های پسرانه شهر شهرکرد تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها