بررسی نگرش و میزان شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

2 مشاوره دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش و شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان شهرکرد است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهرکرد در سال 1398 است که از میان آن‌ها 300 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با پرسش‌نامه مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (2000) و پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و تحلیل واریانس) تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داده 25% از دانشجویان سابقه مصرف سیگار دارند و در بین دختران 12% و در بین پسران 38% سابقه مصرف سیگار دارند. نگرش دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به مصرف سیگار 69/63 بوده که نشان می‌دهد دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به مصرف سیگار دارند. نتیجه‌گیری نشان داد با توجه به این که میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد بالا بوده است مسئولان باید تمحیداتی در این مورد بیندیشند.

کلیدواژه‌ها