ارزیابی نقش و جایگاه مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 -

چکیده

امروزه مراکز انتظامی در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی را در فرآیند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدهای آن ایفاء می‌کنند. این موضوع در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اهمیت دو چندانی دارد. با توجه به همین چارچوب، مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی نقش مهمی برعهده دارند. بررسی نقش و جایگاه آن‌ها در تحقق جامعه اسلامی مطلوب می‌تواند به شرایط ساختاری و عملکردی آن‌ها و یک جامعه آرمانی کمک کند. این موضوع از طریق شناخت محدودیت‌ها و توانمندی‌های این مراکز قابل بررسی است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی با شناخت ظرفیت‌ها و مشکلات موجود است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه میدانی بر اساس جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات افراد صاحب‌نظر و مرتبط در این زمینه است. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از افراد صاحب‌نظر علمی و دانشگاهی است که برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل سازمانی SWOTاستفاده شد. نمونه‌گیری هدف‌مند بوده است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه و روایی و پایایی آن نیز از طریق نخبگان بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین قوت، اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امر مسلمین با وزن نهایی (235/0)؛ مهم‌ترین ضعف، احساس ترس مردم از پلیس و مراکز انتظامی با وزن نهایی (281/0)؛ مهم‌ترین فرصت، تحت حمایت ولی امر مسلمین با وزن نهایی (262/0) و مهم‌ترین تهدید، تبلیغات دشمنان علیه اقدامات نیروی انتظامی با وزن نهایی (338/0) هستند. نقاط فرصت با وزن نهایی (73/3O=) و سپس نقاط قوت با وزن (71/3S=) در رتبه‌های برتر قرار دارند. این یعنی این‌که پدیده موردنظر (نقش مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی) دارای فرصت‌ها و قوت‌های فراوانی بوده و می‌توان با استفاده از این فرصت‌ها و قوت‌ها، نقاط ضعف و تهدید را کاهش یا حذف کرد. بهترین راهبردهای برای نقش آفرینی بهتر مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی، راهبرد رقابتی-تهاجمی است. در همین راستا 16 راهبرد برای بهبود جایگاه مراکز انتظامی پیشنهاد شد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش وحدت و یکپارچگی فرماندهان با توجه به اقتدار و رهبری ولی امر مسلمین، مبارزه با قاچاق و موادمخدر با استفاده از نیروهای بااستعداد و جلب مشارکت و همیاری مردم با استفاده از رابطه مناسب مراکز انتظامی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها