رابطه کیفیت زندگی وآسیب‌های اجتماعی دربین مددجویان عشایرنشین کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

معلم

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی در میان اقشار اجتماعی بر حسب وضعیت زندگی که دارند،متفاوت است. اقشار تحت پوشش کمیته امداد از جمله اقشار فقیر و نیازمند جامعه محسوب می شوند که نیاز به توجه دارند. از این­رو این سوال مطرح است که آیا بین کیفیت زندگی و آسیب­های اجتماعی رابطه وجود دارد؟ هدفاصلی این پژوهش، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی وآسیب­های اجتماعی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهرنگ است.  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهرنگ هستند. نمونه این پژوهش 200 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در مرحله اول هدفمند و سپس اتفاقی بین افراد انتخابی بوده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق است.  برای تحلیل از نرم افزار spssو روش­های آماری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نیز بر اساس آزمون­های آماری انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که  کیفیت زندگی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهرنگ متفاوت و میزان آن در حد متوسط بوده است. همچنین رابطه بین کیفیت زندگی و مساله سرقت و پرخاشگری تایید شد. جمع بندی نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی و آسیب­های اجتماعی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهرنگ رابطه چندگانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها