بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی کارکنان کلانتری‌ها با عملکرد شغلی آنان (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

شغل نقش عمده­ای در زندگی انسان ایفا می­کند و همواره استرس و فشارهای زیادی را به دنبال دارد. یکی از مشاغلی که با ویژگی­های شخصیتی ارتباط دارد، مشاغل مربوط به پلیس و مراکز انتظامی است. در این پژوهش هدف، بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی کارکنان کلانتری­ها با عملکرد شغلی آنان در شهرستان شهرکرد است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 83 نفر از پرسنل کادر کلانتری­های شهرستان شهرکرد است. از نرم افزار SPSSو آزمون همبستگی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین روان آزرده خوئی، صفت برونگرائی، انعطاف پذیری و عملکرد کارکنان ارتباطی وجود ندارد. اما بین صفت دلپذیری و عملکرد کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بدست آمده برای ارتباط بین این دو متغیر 18/0 است که در سطح (039/ =sig) معنی­دار است. بین صفت مسئولیت پذیری و عملکرد (010/0sig=) ارتباطی معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی بدست آمده برای ارتباط بین این دو متغیر (23/=R) است. تجزیه و تحلیل شاخص­های کلی آزمون نشان می­دهد که تعداد زیادی از نمونه مورد پژوهش در صفت روان نژندگرایی علائمی داشته اند، زیر مؤلفه­های این صفات که عبارتند از: افسردگی، اضطراب، شتابزدگی، پرخاشگری و آسیب پذیری می­تواند در عملکرد بهینه کارکنان تأثیر داشته باشد. استرس زا بودن شغل پلیس و حجم کارها و مسئولیت خطیر پلیس در ایجاد نظم و امنیت عمومی می‌تواند بر روان کارکنان تأثیر داشته باشد که نیاز است به این امر توجه شود؛ بنابراین بدیهی است در مقابل استرس­های شغلی علائم روان نژندی نیز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها