بررسی پیامدهای انتظامی انتقال آب بهشت آباد چهارمحال و بختیاری به زاینده رود اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که توانسته است منشاء بسیاری از تحولات جهان قرار گیرد. مقدار آب تجدید شوندهای که کره زمین هم اکنون دریافت میکند معادل همان میزان آب ثابتی است که هزاران سال پیش دریافت ­کرده است. پس میزان سرانه آب به شدت در حال کاهش است. انتقال بین حوضه ای آب، روشی است که جهت مقابله با کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان مورد استفاده قرار میگیرد. انتقال بین حوضه ای آب با وجود کمبودها میتواند منشأ تغییرات زیادی در حوزههای مبدأ و مقصد باشد که میبایست از دیدگاههای مختلف خصوصا امنیت که از اولین و ضروری­ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می­شود و اصلی ترین وظیفه حکومت نیز تحقق عدالت در جهت تامین امنیت انسان­هاست، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو هدف این پژوهش بررسی پیامدهای انتظامی امنیت انتقال آب بهشت آباد چهارمحال و بختیاری به زاینده رود اصفهان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ گرد آوری اطلاعات کمی توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 2000 نفر از فرماندهان، رؤسا، معاونین و کارکنان انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بوده که از طریق محاسبه با فرمول کوکران تعداد 323 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. با ماهیت اکتشافی بودن موضوع ابتدا با 6 نفر از خبرگان با تجربه نیروی انتظامی در خصوص پیامدهای انتظامی طرح انتقال آب بهشت آباد مصاحبه شد. تحلیل در نرم افزار spssانجام شده است. نتایج مقوله­بندی­های مصاحبه نشان داد که که این طرح سه نوع پیامد انتظامی به شرح بروز اجتماعات غیر قانونی، بروز درگیری­های محلی و بروز مزاحمت­ها و درگیری با مأموریندارد. برای جمع آوری داده های آماری از کارکنان بالای 10 سال سابقه­ی کار در نیروی انتظامی از 22 سوال که از مصاحبه­ها استخراج شد، استفاده شده است. این پرسشنامه دارای روایی صوری (نظر خبرگان) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (78/0) محاسبه شد که نشان دهنده میزان قابلیت اعتماد بالا به ابزار پرسشنامه است. نتایج نشان می­دهد که در سطح معناداری ۰۰1/۰ بین مقوله­های بروز درگیری­های محلی، مزاحمت­ها، درگیری با مأمورین و بروز اجتماعات غیرقانونی از نظر میانگین رتبه­ها اختلاف معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که مقوله بروز درگیری­های محلی رایج­ترین عکس العمل مردم با رتبه اول در طرح انتقال آب است.

کلیدواژه‌ها