تأثیر آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله بر ابراز وجود دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آموزش مهارت حل‌‌مسئله به عنوان یکی از مداخله‌های متمرکز بر مهارت‌های مقابله روشی است که به کمک درمان­جو برای ایجاد و بسط مهارت‌هایی تاکید ‌می‌کند که تسهیل کننده سازگاری با موقعیت­های استرس‌زا و دشوار زندگی است.مطالعه حاضر با هدف بررسیاثربخشی آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله بر ابراز وجود انجام شد. روش نمونه­گیری، خوشه­ای و تصادفی ساده است که از میان کلیه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد، دبیرستان دکتر رحمان استکیو سپس از میان کلیه دانش آموزان آن دبیرستان پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی اجرا شد و در نهایت 50 نفر از دانش­آموزانی که با توجه به نتایج پرسشنامه­ها نمره پایین کسب کردند، انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل که تعداد هر گروه 25 نفر است، قرار گرفتند.افراد گروه آزمایش به مدت 6 جلسه در دوره آموزشی پروتکل آموزش گروهی مهارت حل‌مسئله انجام شد و پس از پایان دوره هر دو گروه پرسشنامه ابراز وجود را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spssو با استفاده از آزمون کوواریانس و همچنین آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت مقایسه، تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد آموزش گروهی مهارت حل‌‌مسئله بر ابراز وجود (38/102= Fو 001/0= p) دانش آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر شهرکرد تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها