اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر پذیرش استرس جانبازان مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند،ایران

2 معلم

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسیاثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر پذیرش استرس جانبازان مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه است. طرح مورد استفاده در این پژوهش، پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان به واحد مددکاری بنیاد جانبازان شهر شهرکرد در سال 1397 است.از این جامعه با توجه به اهداف و طرح پژوهش، نمونه­ای به تعداد 30 نفر از جانبازان مراجعه کننده به واحد مددکاری بنیاد جانبازان استان با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند؛ سپس این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر به‌ عنوان گروه آزمایش و 15 نفر به‌عنوان گروه گواه) قرار گرفتند. پرسشنامه­های به کار برده شده برای جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد شده استرس (DASS-21) است. یافته­ها نشان داد که هیپنوتیزم درمانیبر استرس جانبازان مبتلا به PTSمؤثر است؛ بنابراین می­توان گفت که هیپنوتیزم درمانی با توجه به مکانیسم‌های تاثیرگذار خود نظیر پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال و عمل متعهدانه، درمانی جامع با جنبه­های شـناختی رفتاری است که می­تواند روشی اثربخش در درمان استرس جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه محسوب شود.

کلیدواژه‌ها