بررسی منازعات جمعی با توجه به سطح استفاده از رسانه ها، احساس تعلق قومی و احساس محرومیت(مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 0

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی منازعات جمعی با توجه به سطح استفاده از رسانه­ها، احساس تعلق قومی و احساس محرومیت و تأثیر هنجارهای قومی در ایجاد نگرش به منازعات جمعی در شهرستان شهرکرد با قلمرو موضوعی احساس محرومیت نسبی، احساس تعلق قومی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- مقطعی[1] و از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مذکر 16سال به بالای شهرستان شهرکرد در سال 1391 و با نمونه 384 نفری (فرمول کوکران) است که به روش خوشه­ای و تصادفی ساده انجام شده است. ابزارگردآوری داده­های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با طیف5 درجه ای لیکرتی از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این میزان بیشتر از 70/0 است. برای تحلیل داده­ها در بخش توصیفی از میانگین، درصدها، فراوانی­ها، انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل واریانس، آزمون مقایسه میانگین­ها، آزمون تعقیبی lsd و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای استفاده از رسانه­ها، احساس تعلق قومی، احساس محرومیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیلات، گروه سنی، تعصبات قومی، سطح قانون­گریزی بر نگرش به منازعات جمعی تأثیرگذار بوده­اند.[1]- cross-sectional

کلیدواژه‌ها