بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت کارآفرینی گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اردل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا

چکیده

سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان یک سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان و چه در سطوح خرد و بنگاه­ها می­تواند شناخت جدیدی از سیستم­های اقتصادی-اجتماعی ایجاد کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم یاری رساند. این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیت­های کارآفرینی و تامین امنیت آن دارد؛ چرا که کارآفرینی یک فرایند اجتماعی- اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است، اول این که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود بوده و دوم آن که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت کارآفرینی گردشگری انجام شده است. این مطالعه از نوع هدف، کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و از نوع مطالعه موردی است. جامعه مورد مطالعه افراد بالای 20 سال ساکن در شهرستان اردل است و تعداد حجم نمونه 192 نفر تخمین زده شد که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده­اند. نتایج نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر امنیت کارآفرینی تأثیر مستقیم و بالاتر از میانگین دارد (583/0). بر همین اساس متناسب با این نتیجه پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها