نقش ویژگی‌های فردی دانش اموزان در گرایش به شغل پلیس (مطالعه موردی:دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مراکز انتظامی در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی در فرآیند تامین امنیت و مبارزه با تهدیدهای آن ایفا می­کنند. این موضوع در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اهمیت دو چندانی دارد. بر همین اساس جذب نیروی انسانی در این حوزه از مهمترین اقدامات اولیه است. در حقیقت باید یک دید و نگرش مناسب وجود داشته باشد که افراد نسبت به اشتغال در این بخش تمایل نشان دهند. در این راستا عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که برخی از این عوامل به ویژگی­های فردی مربوط می­شود. در حقیقت اینکه ویژگی های فردی تا چه میزان در گرایش افراد به شغل پلیس تاثیرگذار است، می­تواند از موضوعات مهم تلقی شود. پژوهش حاضر به بررسی میزان گرایش دانش آموزان به شغل پلیس و عوامل مرتبط با آن می­پردازد. در این تحقیق هدف، بررسی عوامل و ویژگی­های فردی موثر در گرایش دانش آموزان به شغل پلیس است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر ساکن شهر شهرکرد است. حجم نمونه تحقیق 384 نفر است. بعد از کد گذاری سؤالات، با استفاده از نرم افزار Spssوارد کامپیوتر  می شوند و سپس  مورد آزمون قرار می­گیرند. نتایج از طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. 4/29 درصد از پاسخگویان گرایش کمی نسبت به شغل پلیس داشته اند. 7/11 درصد نیز علاقه و تمایل زیادیث به این شغل نشان داده اند. آزمون آماری نشان می­دهد که بین گرایش به شغل پلیس و جنس در سطح معنادار کمتر از 05/0رابطه معناداری وجود دارد. بین گرایش به شغل پلیس و تحصیلات پدر و مادر رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین گرایش به شغل پلیس و شغل مادر رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین گرایش به شغل پلیس و شغل پدر رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان می­دهد که ویژگی های فردی می تواند در گرایش افراد به شغل پلیس مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها