بررسی شاخص های موثر در انتخاب مکان جرائم سرقت از منازل در شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مکان از مهم­ترین عوامل موثر در پیشگیری و مدیریت جرائم اجتماعی است. در حقیقت می­توان گفت بین جرائم و مکان یک رابطه وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی شاخص­های مؤثر در انتخاب مکان جرائم سرقت از منازل در شهرستان شهرکرد است. پژوهش حاضر از نظر نوع، «توصیفی- تحلیلی» و از نظر هدف، «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین در سطح معناداری برابر با 001/0 رابطه وجود دارد. شرایط محیطی محل وقوع جرم 20 درصد از انتخاب مکان جرم را تبیین می­کند و یک عامل مهم و تعیین کننده می­تواند باشد. متغیر موقعیت زمانی ارتکاب جرم حدود 32 درصد از انتخاب مکان جرم سرقت را تبیین می­کند و این مقدار مناسب است؛ همچنین ویژگی‌‌های فردی سارقین می­تواند 28 درصد از نحوه انتخاب مکان جرم را تبیین کند. نتیجه تحقیقات نشان می­دهد که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد؛ همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها