پیش بینی تنش شغلی در ارتباط با عزت نفس کارکنان نیروی انتظامی شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی تنش شغلی در ارتباط با عزت نفس در کارکنان نیروی انتظامی در شهر شهرکرد انجام شده است.این بررسی با توجه به موضوع وهدف پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است.نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرکرد که در قسمت­های مختلف مشغول خدمت بودند وبه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش پرسشنامه تنش شغلی (HSE) و پرسشنامه و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل نمودند. در این پژوهش برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. ابزارها پایایی و روایی مطلوبی را نشان دادند. در پژوهش حاضر از روش­های آماری پیرسون ورگرسیون چند متغیری استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده،spss بوده است. نتایج نشان دادکه عزت نفس می تواند تنش شغلی را در کارکنان نیروی انتظامی پیشبینی کند. البته در این پژوهش مشخص شد که فقط مولفه عزت نفس عمومی با داشتن سطح معنی داری(p=0/033)و(f=3/98) می تواند بخشی از تنش شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهرکرد را پیش بینی کند و سایر مولفه های عزت نفس مانند: عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس شغلی با تنش شغلی همبستگی را نشان ندادند. عزت نفس می توانند تنش شغلی را در کارکنان نیروی انتظامی پیش بینی کنند. این در حالی است که رابطه این دو متغیر با تنش شغلی منفی است؛ بدین معنی که افزایش این عوامل موجب کاهش نمره تنش شغلی شده و این موضوع باعث سلامت کارکنان و تنش شغلی کمتر آنان می­شود.

کلیدواژه‌ها