اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود سبک‌های مقابله‌ای در معتادان استفاده‌کننده از متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

0

چکیده

وابستگی به مواد از مهم‌ترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می‌رود. افراد زیادی در طول زندگی خود از اختلالات حاصل از مصرف مواد رنج می‌برند و سالانه تعداد بسیاری به سبب پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن جان خود را از دست می‌دهند. هدف از نگارش پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود سبک‌های مقابله‌ای در معتادان استفاده‌کننده از متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد شهرکرد است. بدین منظور از جامعه آماری این پژوهش که شامل کلیه معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرکرد در سه ماهه اول سال 98 بود، به صورت نمونه‌گیری در دسترس، 100 نفر و پس از غربالگری30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه‌ سبک‌های مقابله‌ای لازاروس (1980) بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس گروه آزمایش، تحت دوره آموزش گروهی تاب‌آوری قرار گرفت. تعداد جلسات برای درمان این افراد در 12 جلسه 60 دقیقه­ای تنظیم شد. پس از پایان دوره آموزشی، هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا پرسشنامه‌های پژوهش را انجام دادند. درنهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا تجزیه و تحلیل شدند.نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش گروهی تاب‌آوری بر بهبود سبک مقابله‌ای، مقابله رویارویی، دوری جویی، مسئولیت‌پذیری از متغیر سبک‌های مقابله‌ای را در سطح خطای 05/0 تائید کرد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از آموزش تاب‌آوری به‌عنوان یکی از عوامل افزایش سبک‌های مقابله‌ای در معتادان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها