نقش فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان در پیشگیری از نزاع‌های دسته جمعی در سال‌های(1390- 1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نزاع دسته جمعی به عنوان یک آسیب اجتماعی، از شاخص‌­های مهم خشونت در جامعه تلقی می­شود که بین افراد و گروه‌ها به وقوع می‌پیوندد و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می­دهد و مانع توسعه اجتماعی می‌شود. مسئله­ قابل توجه این است که نقش نیروی انتظامی در این زمینه چه بوده ­است؟ هدف این پژوهش، بررسی نقش فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان در پیشگیری از نزاع­های دسته جمعی طی سال(1390 تا 1395)است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان، مدیران و افسران شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که محقق تنظیم نموده است. روایی پرسشنامه تائید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و نرم-افزار spss 918/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نقش نیروی انتظامی شهرستان فارسان در پیشگیری از وقوع نزاع­های دسته­ جمعی بیش از حد متوسط بوده است. در بین ابعاد پیشگیری از نزاع­های دسته جمعی، نقش نیروی انتظامی در ارجاع پرونده­های نزاع دسته جمعی به قانون، مقابله با خشونت، اوباشگری، استفاده از کدخدا منشی و بزرگان بیش از حد متوسط و رفع تنش­های طایفه­ای، کنترل اجتماعی و هماهنگی بین دستگاه­ها در حد متوسط بوده ­است.

کلیدواژه‌ها