بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت راه (مطالعه موردی: شهرستان اردل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکى از عوامل موثر در احساس امنیت، سرمایه اجتماعى است. سرمایه اجتماعی قواعد، هنجارها، تعهدات، تعامل و اعتماد مستقر در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادی جامعه است که اعضا را در دست یابى به اهداف فردی و اجتماعی کمک می­کند. یکی از این اهداف، امنیت در مفهوم کلی و امنیت راه­ها در مفهومی جزئی است. امنیت راه­ها و مسیرها می­تواند سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری کند و گردشگران را با آسودگی خاطر به سمت جاذبه­ها سوق دهد و در نهایت در راستای عدالت فضایی قدم بردارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت راه­های شهرستان اردل است. قلمرو مکانی این تحقیق، شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری است. نمونه آماری متناسب با هدف تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS Sample Power برآورد و انتخاب نمونه به صورت در دسترس انجام شد. سطح پایایی پرسشنامه بالاتر از 70/0 بدست آمد و در ادامه جهت بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون در دو مرحله داده های خام و استاندارد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی به میزان قابل توجهی(613/0) امنیت راه­های شهرستان اردل را تبیین و پیش بینی می­کند. به طوری که با افزایش یک واحد سرمایه اجتماعی، انتظار می­رود امنیت راه­های شهرستان مورد مطالعه 613/0 واحد بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها