بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری‌ها بر ناهنجاری‌های اجتماعی(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جانمایی اصولی، منطقی و نظامند کاربری­های اراضی شهری نقش بسیار مهمی در کاهش نابسامانی‌های شهری به ویژه انواع جرایم دارند. بر همین اساس، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر الگوهای کاربری اراضی در شکل­گیری الگوهای مکانی بزهکاری است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و جامعه آماری مجموع جرایم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر طی دوره یکساله در شهر کرمانشاه است.  نتایج پژوهش نشان می­دهد که مهمترین کانون جرم­خیز اعتیاد به مواد مخدر در شهر کرمانشاه بر منطقة اسکان ­غیر رسمی جعفرآباد در جنوب شرقی شهر کرمانشاه منطبق است.  بیشترین فراوانی وقوع جرایم با 563 فقره بزه و 6/66 درصد در مجاورت کاربری مسکونی ثبت شده است. در مرتبه بعد، کاربری تجاری با 140 فقره بزه و 4/16 درصد بیشترین میزان وقوع جرم در کاربری را به خود اختصاص داده است و کاربری فضای سبز با فراوانی 39 فقره بزه و 49/4 درصد جرایم ارتکابی در رتبه سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها